Emergent Visions in Film and Screen Media from Contemporary Catalonia

Emergent Visions in Film and Screen Media from Contemporary Catalonia

Edited by Bryan Cameron and Ignasi Gozalo-Salellas

Cinema produced in Catalonia has stood on the vanguard of European filmmaking from its inception at the turn of the twentieth century to the present day. From the magical short films of Segundo de Chomón (Societat Chomón-Fuster, 1911) to experimental narratives by Carla Simón (Estiu 1993, 2017; Alcarrás, 2022) and Albert Serra (El cant del ocells, 2008; Pacifiction, 2022), Catalan artists have re-imagined the horizons of film and screen media for more than a century. This legacy of unbridled creativity, formal innovation and/or political engagement has pushed contemporary filmmakers working in Catalonia or its surrounding areas to new heights with directors such as Neus Ballús, Isaki Lacuesta and Isa Campo, Pilar Palomero, Clara Roquet, Carlos Marquès-Marcet, Jordi Sol, Mar Coll and Elena Trapé receiving acclaim in a variety of domestic and international contexts. Even as film scholars play catch-up while (re-)tracing the history of Catalan audiovisual landscapes within largely Castilian-centered frameworks, an entire wave of directors – both established and unestablished – continues to forge new paths, defying generic, narrative and/or national classification.

Bolstered by the financial support of the Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), screen media has come to represent a strategic investment for an autonomous region longing to promote cultural output for an ever-expanding global audience. Postgraduate programming at the Universitat Pompeu Fabra (UPF), the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and the Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC), among others, has provided further support to a new generation of artists, promoting ground-breaking cinematographic techniques for directors born inside and outside of Catalonia.

Emergent Visions in Film and Screen Media from Contemporary Catalonia examines an array of audiovisual output from the twenty-first century, interrogating path-breaking trends in the present as well as the legacy of directors working in Catalonia and/or Catalan-speaking contexts. Whether aesthetic, cultural, linguistic and/or political, the audiovisual projects studied within this dossier allude to what Quentin Papapietro described as the emergence of an alternative circuit for filmic expression (Cahiers du Cinéma, 2017) Contributors may address any number of issues related to Catalan filmmaking from the last two decades including, but not restricted to regional and/or national crises; the ascendance of female directors in Catalonia; formal innovations to documentary filmmaking; the boom in non-fiction and essay films produced over the last two decades; audiovisual training programs, innovative approaches to television programming and other forms of screen media in contemporary Catalonia; experimental filmic genres in the twenty-first century; auteur cinema; fantasy films and/or fictional engagement with supernatural or folkloric imaginaries; popular filmmaking; the repression and/or recovery of historical memory in Catalonia; rural visions of Catalonia.

Emergent Visions in Film and Screen Media from Contemporary Catalonia aims to stimulate a range of dialogues on these issues and others, taking a deliberately exploratory approach to the study of contemporary audiovisual discourse from the region. We welcome short abstracts (400-500 words) in English, Catalan or Castilian by 15 June 2023 with an eye on the publication timeline listed below. Final versions will not exceed a maximum of 7,000 words including abstract, bibliography, footnotes and relevant metadata.

Bryan Cameron, University of Cambridge: bsc30@cam.ac.uk
Ignasi Gozalo-Salellas, Universitat Oberta de Catalunya: igozalo@uoc.edu

Proposed publication timeline (pending peer review):

Deadline for abstracts: 15 June 2023
Deadline for first drafts: 1 January 2024
Deadline for final drafts: 15 April 2024
Publication in the winter 2024 issue of Journal of Catalan Studies

-----

Visions emergents del cinema i l’audiovisual contemporanis a Catalunya

Editat per Bryan Cameron i Ignasi Gozalo-Salellas

El cinema produït a Catalunya s’ha situat a l’avantguarda de la cinematografia europea des dels orígens del setè art fins avui dia. Des de la màgia dels curtmetratges de Segundo de Chomón (la Societat Chomón i Fuster, 1911) fins a les narratives experimentals de Carla Simón (Estiu 1993, 2017; Alcarràs, 2022) o Albert Serra (El cant del ocells, 2008;Pacifiction, 2022), l’audiovisual català ha reimaginat els horitzons de les arts visuals des de fa més d’un segle. El llegat d’una creativitat singular, la innovació formal o el compromís polític han inspirat una nova generació de directors que treballen a Catalunya, o als seus voltants, i que proposen nous camins i desafien tota classificació d’estil o gènere, narrativa i nacional. Així, artistes com Simón i Serra però també Neus Ballús, Isaki Lacuesta i Isa Campo, Pilar Palomero, Clara Roquet, Carlos Marqués-Marcet, Jo Sol, Mar Coll o Elena Trapé han estat reconeguts tant en contextos nacionals com internacionals.

Amb el suport financer de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), l’audiovisual català representa una inversió estratègica per a una regió que anhela promoure una programació cultural tant per a un públic local com ampliat en el marc dels circuits globals. A més, els programes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) han proporcionat suport a una nova cohort d’artistes nascuts dins i fora de Catalunya, promocionant oportunitats inèdites per a joves cineastes i alhora apostant per llenguatges cinematogràfics pioners.

Visions emergents del cinema i l’audiovisual contemporanis a Catalunya explora tota la varietat de produccions audiovisuals del segle XXI, i s’interessa per les pràctiques i tendències innovadores del present, així com també per la influència de la tradició dels autors que han produït en el passat films a Catalunya o en altres contextos catalanoparlants. Siguin aproximacions estètiques, culturals, lingüístiques o polítiques, les obres audiovisuals estudiades en aquest número especial al·ludeixen a allò que Quentin Papapietro descriu com l’emergència d’un circuit alternatiu d’expressió fílmica (Cahiers du cinéma, 2017). Els articles publicats com a part del dossier se centraran en qüestions relacionades amb les arts audiovisuals de les darreres dues dècades, i inclouran temes, però no s’hi limitaran, com les crisis regionals o nacionals; l’auge de l’autoria femenina en els darrers anys; la transformació del cinema documental i el boom de l’assaig audiovisual; els programes formatius; la producció per a televisió i altres plataformes audiovisuals; el sorgiment de noves tècniques narratives o la metamorfosi dels gèneres cinematogràfics al segle XXI; el cinema d’autor; el cinema fantàstic i l’experimentació amb imaginaris sobrenaturals o folklòrics; el cinema popular; la repressió i la recuperació de la memòria històrica, o la representació dels imaginaris rurals, entre altres temes.

Visions emergents del cinema i l’audiovisual contemporanis a Catalunya pretén estimular amplis diàlegs sobre aquestes i altres qüestions tot aproximant-se a la cultura catalana a través de les arts audiovisuals. Demanem breus resums (400-500 paraules) en català, anglès o castellà per al 15 de juny de 2023. La versió final de l’article no ha d’excedir les 7.000 paraules, incloent-hi el resum, la bibliografia i les notes a peu de pàgina.

Bryan Cameron, Universitat de Cambridge: bsc30@cam.ac.uk
Ignasi Gozalo-Salellas, Universitat Oberta de Catalunya: igozalo@uoc.edu

Calendari de publicació (pendent d’avaluació interna i externa):

Data límit per als resums: 15 de juny de 2023
Data límit per a la primera versió del text: 1 de gener de 2024 Data límit per a la versió corregida del text: 15 d’abril de 2024 Publicació a Journal of Catalan Studies: hivern del 2024

 ----

Visiones emergentes del cine y audiovisual contemporáneos en Cataluña

Editado por Bryan Cameron e Ignasi Gozalo-Salellas

El cine producido en Cataluña se ha situado en la vanguardia de la cinematografía europea desde los orígenes del séptimo arte hasta la fecha. Desde la magia de los cortometrajes de Segundo de Chomón (la Sociedad Chomón y Fuster, 1911) hasta las narrativas experimentales de Carla Simón (Verano 1993, 2017; Alcarràs, 2022) o Albert Serra (El cant del ocells, 2008; Pacifiction, 2022), el audiovisual catalán ha reimaginado los horizontes de las artes visuales desde hace más de un siglo. El legado de una singular creatividad, la innovación formal o el compromiso político han inspirado a una nueva generación de directores que trabajan en Cataluña, o en sus alrededores, que proponen nuevos caminos y desafían toda clasificación de estilo o género, narrativa y nacional. Así, artistas como Simón y Serra, pero también Neus Ballús, Isaki Lacuesta e Isa Campo, Pilar Palomero, Clara Roquet, Carlos Marqués-Marcet, Jo Sol, Mar Coll o Elena Trapé han sido reconocidos tanto en contextos nacionales como internacionales.

Respaldado por el apoyo financiero del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el audiovisual catalán representa una inversión estratégica para una región que anhela promover una programación cultural tanto para un público local como ampliado en el marco de los circuitos globales. Además, los programas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) han proporcionado apoyo a una nueva cohorte de artistas nacidos dentro y fuera de Cataluña, promocionando oportunidades inéditas para jóvenes cineastas y, a la vez, apostando por lenguajes cinematográficos pioneros.

Visiones emergentes del cine y audiovisual contemporáneos en Cataluña explora toda la variedad de producciones audiovisuales del siglo XXI, y se interesa por las prácticas y tendencias innovadoras del presente, así como por la influencia de la tradición de los autores que han producido cine en Cataluña o en otros contextos catalanohablantes en el pasado. Ya sean aproximaciones estéticas, culturales, lingüísticas o políticas, las obras audiovisuales estudiadas en este número especial aluden a lo que Quentin Papapietro describe como la emergencia de un circuito alternativo de expresión fílmica (Cahiers du cinéma, 2017). Los artículos publicados como parte del dosier se centrarán en cuestiones relacionadas con las artes audiovisuales de las últimas dos décadas, e incluirán temas, pero no limitándose a estos, como las crisis regionales o nacionales; el auge de la autoría femenina en los últimos años; la transformación del cine documental y el boom del ensayo audiovisual; los programas formativos; la producción para televisión y otras plataformas audiovisuales; el surgimiento de nuevas técnicas narrativas o la metamorfosis de los géneros cinematográficos en el siglo XXI; el cine de autor; el cine fantástico y la experimentación con imaginarios sobrenaturales o folclóricos; el cine popular; la represión y la recuperación de la memoria histórica, o la representación de los imaginarios rurales, entre otros temas.

Visiones emergentes del cine y audiovisual contemporáneos en Cataluña pretende estimular amplios diálogos sobre estas y otras cuestiones aproximándose a la cultura catalana a través de las artes audiovisuales. Pedimos breves resúmenes (400-500 palabras) en catalán, inglés o

castellano para el 15 de junio de 2023. La versión final del artículo no debe exceder las 7.000 palabras, incluyendo el resumen, la bibliografía y las notas a pie de página.

Bryan Cameron, Universidad de Cambridge: bsc30@cam.ac.uk
Ignasi Gozalo-Salellas, Universitat Oberta de Catalunya: igozalo@uoc.edu

Calendario de publicación (pendiente de evaluación interna y externa):

Fecha límite para los resúmenes: 15 de junio de 2023
Fecha límite para la primera versión del texto: 1 de enero de 2024 Fecha límite para la versión corregida del texto: 15 de abril de 2024 Publicación en Journal of Catalan Studies: Invierno del 2024